Pesci's Pet Supplies

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
De klant (de koper) dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
 
1.       Identiteit van de verkoper

Dit is de site en webshop van
PESCI’s PET SUPPLIES
David Enckels​
Lindestraat 40
1980 Zemst
T : 0498/52.73.35
E : info@pesciespetsupplies.com
Bankrekening : IBAN BE44 0017 6145 6645    BIC GEBABEBB​
KBO en BTW nr. BE 0633.564.111​
 
hierna ook de “Verkoper”, genoemd.
 
2.       Toepassingsgebied
 
2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van de verkoper en alle andere voorwaarden zijn uitgesloten.
2.2.  Elke bestelling door de klant (de koper) via de website geldt als aanvaarding door de klant van de op dat moment van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, tenzij andere voorwaarden expliciet en schriftelijk werden bevestigd door de Verkoper.
 
3.        Aanbiedingen

3.1.   Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend en kunnen herroepen of gewijzigd worden.
3.2.   De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
3.3.   Als looptijd van alle aanbiedingen of acties geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel tot de looptijd zoals aangegeven op de website is verstreken.
3.4.   Nadat de looptijd van een aanbieding is verstreken, kan de Koper op geen enkele wijze aanspraak maken op de desbetreffende aanbieding.
 
4.        Bestellingen
 
4.1.   De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk is bevestigd of nadat met de uitvoering van de bestelling is van start gegaan.
4.2.   De verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
4.3.   Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien de verkoper bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt de verkoper dit uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling mee.
4.4.   Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de verkoper de bestelling schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.


5.      Levering
 
5.1.   Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk bevestigd door de verkoper.
5.2.   De verkoper levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 30 dagen – af op het adres zoals door de Koper bij de bestelling is opgegeven, en dit zolang de voorraad strekt. Alle goederen aangegeven op de website zijn
         doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal de verkoper u
         daarover binnen 30 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. De verkoper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3.   Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
5.4.   Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. 
         De kosten van transport en levering worden duidelijk en afzonderlijk vermeld.
5.5.   De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper,
         behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
5.6.   De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
5.7.   In geval van niet-levering van de goederen worden de door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 
6.      Prijzen en kosten
 
6.1.   De prijzen vermeld op de website op het moment van bestelling zijn van toepassing.
6.2.   Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6.3.   De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
6.4.   Afhankelijk van de bestelling en het gevraagde leveringsadres rekent de verkoper de koper verzendkosten aan.
         Verzendkosten worden duidelijk en afzonderlijk vermeld bij het plaatsen van een bestelling.
6.5.   De vermelde verzendkosten zijn ook verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd (bv. indien u een fout leveringsadres invult) of als een bestelling gedeeltelijk of volledig wordt teruggestuurd.
6.6.   De verkoper behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere gevallen (extra) verzendkosten in rekening te brengen.
 
7.       Betaling
 
7.1.    De Koper kan de koopsom van de bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
7.2.    Bestelde goederen worden slechts verzonden wanneer alle verschuldigde bedragen werden voldaan.
7.3.    Indien de Koper kiest voor een betaling via overschrijving, verstuurt de verkoper de goederen na het ontvangen van het over te schrijven bedrag op de rekening. De verkoper kan hierbij geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor
          vertraging tussen het plaatsen van de bestelling en het ontvangen van het overeenkomstig bedrag op de rekening van de verkoper.
7.4.    Indien de koper kiest voor een betaling met kredietkaart, geeft de koper aan de verkoper het recht om, bij het plaatsen van uw bestelling, te controleren of uw kredietkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag.
 
8.       Eigendom goederen

In afwijking van art. 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte en geleverde goederen eigendom van PESCI’s PET SUPPLIES tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen. Bij niet-betaling behoudt PESCI’s PET SUPPLIES zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.


9.      Retourzending
 
9.1.   In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli
         1991, heeft de Koper het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een
         boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de Koper
         zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en in de originele verpakking, op eigen kosten
         en op eigen risico terugsturen naar : PESCI’s PET SUPPLIES, David Enckels, Lindestraat 40, 1980 Zemst (België)
9.2.   Dit geldt enkel voor ongebruikte, onbeschadigde, ongewassen goederen met origineel label aangehecht en in de originele verpakking.
9.3.   Tijdens de solden- of koopjesperiode (in de maanden januari en juli), kunnen afgeprijsde artikelen niet geruild of geretourneerd worden. Alle aankopen zijn definitief en op eigen risico van de klant.
9.4.   Buiten deze periodes kunnen afgeprijsde artikelen geruild worden mits betaling van een nieuwe verzendingskost. Voor afgeprijsde artikelen wordt geen aankoopbedrag teruggestort en kan enkel een waardebon voor toekomstige aankopen worden gegenereerd.
9.5.   De kosten en het risico voor het retourneren van aankopen zijn voor eigen rekening van de Koper. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Indien wij een ongefrankeerde retourzending van u ontvangen, zullen wij onze kosten als
         gevolg daarvan bij u in rekening brengen. Indien nodig, houden wij dit bedrag in op een aan u terug te storten geldbedrag.
9.6.   PESCI’s PET SUPPLIES zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending reeds gedane betalingen voor de teruggezonden goederen terugstorten. Aangerekende verzendkosten en kosten voor het terugbetalen van het aankoopbedrag zullen hierbij in rekening worden gebracht.

10.    Klachten
 
10.1. In geval van klacht wegens niet-conforme of incorrecte levering, dienen klachten schriftelijk toe te komen binnen veertien (14) dagen na levering om ontvankelijk te zijn.
10.2. In geval van verborgen gebreken, dienen klachten schriftelijk toe te komen binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.
10.3. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek, elke niet-conformiteit of elke fout met betrekking tot de levering die dan kon worden vastgesteld.

11.    Overmacht

PESCI’s PET SUPPLIES is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen maar niet beperkt tot productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport, of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij PESCI’s PET SUPPLIES, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


12.    Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internetsite van PESCI’s PET SUPPLIES, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn / haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame gebeurt zoals uiteengezet in onze Privacy Policy.

13.    Bewijs

Koper en Verkoper aanvaarden binnen het kader van hun relaties het gebruik van electronisch bewijs, zoals email, electronische bestanden of backups.


14.    Diversen
 
14.1. Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 
PESCI’s PET SUPPLIES nietig zijn of in strijd met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet
         aantasten. De betreffende bepaling zal worden vervangen door een door PESCI’s PET SUPPLIES vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
14.2. PESCI’s PET SUPPLIES behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
14.3. Op de overeenkomst zullen die Algemene Voorwaarden gelden die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. De Koper kan deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.

15.    Toepasselijk recht en rechtsmacht

In geval van betwisting, geschil of vordering is het Belgisch recht van toepassing en de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn uitsluitend bevoegd, tenzij één partij als eerste vraagt om het geschil te laten beslechten door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules).  Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, zonder afbreuk aan de bepalingen van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek indien het een verkoop aan een Consument betreft.


16.    Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


PESCI’s PET SUPPLIES verzamelt en bewaart, zoals elke website, persoonlijke informatie die u ons vertrekt via de website, e-mail of telefoon. Wij registreren alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te bedienen en te factureren. Indien u een bestelling plaatst via onze webshop wordt eveneens informatie over het gebruik er van bijgehouden. Bij een concrete bestelling via de webshop wordt er eventueel gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies” (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).


IP-adressen worden geregistreerd tijdens het bezoek aan onze website. Een IP-adres is een unieke, numerieke identiteit die uw computer krijgt toegewezen wanneer deze een verbinding maakt met het internet. De registreerde IP-adressen worden gelinkt aan een eventuele bestelling via de webshop.


PESCI’s PET SUPPLIES registreert de domeinnaam en webpagina (URL) die werd bezocht voor een gebruiker op onze website terechtkomt. Eveneens registreren wij browsertype en –systeem, alsook technische gegevens zoals schermresolutie en schermgrootte.
 
Al deze informatie wordt gebruikt om U een optimale dienstverlening te kunnen garanderen :
 
·        om met de klant te communiceren
·        om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van PESCI’s PET SUPPLIES
·        om statistische maar anonieme informatie te generen
·        om problemen en misbruiken te kunnen opsporen
 
Deze informatie kan door PESCI’s PET SUPPLIES gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard.
 
PESCI’s PET SUPPLIES verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 
Op de onderdelen van de site waarbij er interactiviteit mogelijk is vanwege de sitebezoekers (o.a. vraagbank) behoudt PESCI’s PET SUPPLIES zich het recht voor om bijdrages van sitebezoekers te weigeren, te verwijderen, aan te passen of naamloos te publiceren zonder enige opgave van motivatie.
 
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover PESCI’s PET SUPPLIES beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. PESCI’s PET SUPPLIES is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen naar info@pesciespetsupplies.com. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door PESCI’s PET SUPPLIES.
 
Wijzigingen aan de privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.
 
Contact informatie:
 
PESCI’s PET SUPPLIES - David Enckels​
Lindestraat 40
1980 Zemst
België
 
KBO en BTW nr. BE 0633.564.111

Telefoon : 0498/52.73.35
info@pesciespetsupplies.com


17.      Kwaliteit en bescherming Pesci's Pet Supplies

 PESCI’s PET SUPPLIES staat erop dat alle producten en teksten op de website van hoogstaande kwaliteit zijn. We werken steeds aan die kwaliteit en proberen er ook niet van af te wijken.

We vinden het belangrijk dat de informatie die we verstrekken correct en volledig is, zodat ze een bron van hulp kan zijn voor iedere dierenvriend.

Daarom vinden we het niet meer dan correct dat u, indien u teksten of andere inhoud wenst te delen of kopiëren voor commerciële doeleinde, ons minstens even om een (schriftelijke) toestemming vraagt.  

De meeste namen en producten van de PESCI’s PET SUPPLIES site zijn beschermd als merknaam en mogen ook niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x